Norwegian/English Verb List
A   B   D  E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  Home
Gruppe Infinitiv Presens Preteritum Perfektum Imperativ English
        har    
A            
UV å adlyde adlyder adlød adlydt   Obey
1 å anbefale anbefaler anbefalte anbefalt   Recommend
UV å ansette ansetter ansatte ansatt   Employ
2 å arbeide arbeider arbeidet arbeidet arbeid Work
UV å avslå avslår avslo avslått   Repulse
UV å avstå avstår avstod avstatt   Cede
B                                     Top
2 å bade bader badet badet bad Bath
2 å banke banker banket banket   Beat, Hit
1 å barbere barberer barberte barbert   Shave
UV å be ber ba(d) bedt be Ask
2 å bearbeide bearbeider bearbeidet bearbeidet   Adapt
UV å bedra bedrar bedro bedratt   Cheat
2 å bedøve bedøver bedøvet bedøvet   Drug
3 å bedøve bedøver bedøvde bedøvd   Anaesthetise
1 å begynne begynner begynte begynt   Begin
2 å behandle behandler behandlet behandlet   Handle
2 å beite beiter beitet beitet   Graze
UV å beskrive beskriver beskrev beskrevet beskriv Describe
1 å bestemme bestemmer bestemte bestemt   Decide
UV å beslå beslår beslo beslått   Mount
1 å bestille bestiller bestilte bestilt   Do, Order
UV å bestå består besto(d) bestått   Pass (as in exam)
1 å besøke besøker besøkte besøkt   Visit
1 å betale betaler betalte betalt   Pay
4 å bety betyr betydde betydd   Mean, Signify
UV å binde binder bandt bundet   Bind
UV å bite biter betalte bit   Bite
2 å bjeffe bjeffer bjeffet bjeffet   Bark, Yap
2 å blande blander blandet blandet   Blend, Mix
UV/HV å bli blir ble blitt bli Be
4 å blø blør blødde blødd blø Bleed
1 å blåse blåser blåste blåst   Blow
4 å bo bor bordde bordd bo Live, Reside
UV å brekke brekker brakk brukket   Break
1 å brenne brenner brente brent   Burn
UV å bringe bringer brakte brakt   Bring
UV å briste brister brast bristet   Burst
1 å bruke bruker brukte brukt bruk Use
4 å bry bryr brydde brydd   Bother
UV å bryte bryter brøt brutt   Violate, Break
UV å burde bør burde burdet   Ought to
UV å by byr bød budt   Offer, Bid
3 å bygge bygger bygde bygd   Build
2 å bytte bytter byttet byttet   Change, Exchange
UV å bære bærer bar båret   Bear, Endure
D                                   Top
2 å danse danser danset danset dans Dance
1 å dele deler delte delt   Divide
1 å demokratisere demokratiserer demokratiserte demokratisert   Democratize 
1 å diskutere diskuterer diskuterte diskutert   Discuss
UV å dra drar drog dradd/dratt   Go / Drag
UV å drikke drikker drakk drukket drikk Drink
UV å drive driver drev drevet   Drive, Operate
1 å drømme drømmer drømte drømt   Dream
2 å dusje dusjer dusjet dusjet   Shower
2 å dyrke dyrker dyrket dyrket   Cultivate
2 å dytte dytter dyttet dyttet dytt Push
E                                     Top
3 å eie eier eide eid   Possess
1 å ese eser este est   Rise
UV å ete eter åt ett   Eat Greedily
1 å evangelisere evangeliserer evangeliserte evangelisert   Evangelize 
F            
UV å falle faller falt falt   Fall
2 å feire feirer feiret feiret   Celebrate
UV å finne finner fant funnet finn Find
2 å fiske fisker fisket fisket   Fish
1 å fleipe fleiper fleipte fleipt   Joke
UV å fly flyr fløy fløyet   Fly
2 å flykte flykter flyktet flyktet   Flee
UV å flyte flyter fløt flytt   Float
2 flytte flytter flyttet flyttet   Move
1 å forene forener forente forent   Unite
UV å foreslå foreslår foreslo foreslått   Suggest
UV å foreta  foretar foretok foretatt   Undertake
UV å forkjøle seg forkjøler seg forkjølet seg forkjølt seg   Catch a Cold
1 å forklare forklarer forklarte forklart   Explain
UV å forlate forlater forlot forlatt   Forgive
2 å fornye fornyer fornyet fornyet   Renew
UV å forstå forstår forstod forstått   Understand
UV å forsvinne forsvinner forsvant forsvunnet   Disappear
UV å fortelle forteller fortalte fortalt   Tell
UV å fortsette fortsetter fortsatte fortsatt   Continue
2 å fosse fosser fosset fosset   Gush
1 å fotografere fotograferer fotograferte fotografert   Photograph
UV å fryse fryser frøs frosset   Freeze
1 å fylle fyller fylte fylt   Fill
1 å føde føder fødte født   Bear, Give birth to
1 å føle seg føler seg følte seg følt seg   Be, Feel
UV å følge følger fulgte fulgt følg Follow
1 å føne føner fønte fønt   Blow Dry 
UV å få får fikk fått Get
G                                    Top
UV å gale galer gol galt   Crow
1 å gape gaper gapte gapt   Gape
UV å gi gir gav gitt gi Give
UV å gidde gidder gadd giddet   Take the trouble
2 å gifte gifter giftet giftet   Marry
UV å gjelde gjelder gjaldt gjeldt   To be worth
UV å gjenta gjentar gjentok gjentatt   Repeat
2 å gjette gjetter gjettet gjettet   Guess
UV å gjøre gjør gjorde gjort gjør Do
2 å glede seg gleder seg gledet seg gledet seg   Look forward
1 å glemme glemmer glemte glemt glem Forget
UV å gli glir glei/gled glidd   Slide, Glide
UV å gnage gnager gnog gnaget   Gnaw
UV å gni gnir gned gnidd   Rub
1 å gratulere gratulerer gratulerte gratulert   Congratulate
UV å grave graver grov gravd   Dig
4 å gre grer gredde gredd gre Comb
3 å greie greier greide greid   Manage, Cope with
2 å grense grenser grenset  grenset   Border
2 å grille griller grillet grillet   Grill
UV å grine griner grein grint   Fret
UV å gripe griper grep grepet   Grip
UV å grue seg gruer seg grudde seg gruet   Dread
UV å gråte gråter gråt grått   Cry
UV å gyse gyser gjøs gyst   Shudder
UV å gyte gyter gjøt gytt   Spawn
UV å gyve gyver gjøv gjøvet   Fly
UV å gå går gikk gått Go, Walk
H                                    Top
UV å ha har hadde hatt ha Have
2 å handle handler handlet handlet   Deal, Act
1 å hende hender hendte hendt   Occur
UV å henge henger hang/hengte hengt   Hang
2 å hente henter hentet hentet hent Get
UV å hete heter het hett   Name
1 å hilse hilser hilste hilst   Greet
2 å hindre hindrer hindret hindret   Prevent
UV å hive hiver hev hevet   Heave
UV å hjelpe hjelper hjalp hjulpet hjelp Help
UV å holde holder holdt holdt   Hold
UV å hogge hogger hogg hogd   Cut, Chop
2 å hoppe hopper hoppet hoppet   Jump
2 å hoste hoster hostet hostet   Cough
2 å huske husker husket husket   Remember
1 å hvile hviler hvilte hvilt   Rest
2 å hygge hygger hygget hygget   Comfort
1 å høre hører hørte hørt hør Hear
2 å høste høster høstet høstet   Harvest
2 å håpe håper håpet håpet   Hope
I            
1 å invitere inviterer inviterte invitert   Invite
J                                    Top
2 å jobbe jobber jobbet jobbet   Work
K            
1 å kalkulere kalkulerer kalkulerte kalkulert   Calculate
2 å kaste kaster kastet kastet   Cast
1 å kjenne kjenner kjente kjent   Feel
1 å kjøpe kjøper kjøpte kjøpt kjøp Buy
1 å kjøre kjører kjørte kjørt kjør Drive
2 å klappe klapper klappet klappet   Clap
1 å klare klarer klarte klart klar Manage 
4 å kle kler kledde kledd kle Dress, Clothe
1 å klinge klinger klingte klingt   Sound
1 å klippe klipper klipte klipt klipp Cut, Clip
UV å klype klyper kløp kløpet   Pinch
UV å klyve klyver kløv kløvet   Climb
UV å knekke knekker knakk knekt   Crack
UV å knipe kniper knep knepet   Pinch
2 å knyte knyter knytet/knøt knytet/knytt   Tie
1 å koke koker kokte kokt kok Cook
UV å komme kommer kom kommet kom Come
1 å kontaktere kontakterer kontakterte kontaktert   Contact
1 å kontrollere kontrollerer kontrollerte kontrollert   Control
1 å kopiere kopierer kopierte kopiert   Copy
1 å korrigere korrigerer korrigerte korrigert   Correct
1 å kose seg koser seg koste seg kost seg   Enjoy yourself
2 å koste koster kostet kostet   Cost
UV/HV å kunne kan kunne kunnet   Could
UV å krype kryper krøp krøpet   Creep
UV å kvele kveler kvalte kvalt   Choke, Strangle
L                                   Top
UV å la lar lot latt   Let, Allow
2 å lage lager laget laget   Prepare
UV å le ler lot ledd le Laugh
UV å legge legger la lagt   Lay
3 å leie leier leide leid   Hire
1 å leke leker lekte lekt lek Play
1 å lese  leser leste lest   Read
UV å lete leter lette lett let Search
3 å leve lever levde levd   Live, Be alive
1 å levere leverer leverte levert   Give up
UV å lide lider led lidd   Suffer
UV å ligge ligger ligget   Lie
1 å like liker likte likt   Like
2 å love lover lovet lovet   Promise
2 å lufte lufter luftet luftet   Air
2 å lukte lukter luktet luktet   Smell
UV å lyde lyder lød lydt   Sound
UV å lyge lyger løy løyet   Tell a lie
2 å lytte lytter lyttet lyttet   Listen
UV å lyve lyver løy løyet   Tell a lie
1 å lære lærer lærte lært   Teach, Learn
2 å løfte løfter løftet løftet   Lift
UV å løpe løper løp løpt   Run
1 å løse løser løste løst løs Loosen
1 å låne låner lånte lånt   Loan
1 å låse låser låste låst   Lock
M                                   Top
1 å mase maser maste mast mas Bother
2 å merke merker merket merket   Mark
2 å minke minker minket minket   Decrease
2 å miste mister mistet mistet   Lose
1 å møte møter møtte møtt   Meet
1 å måle måler målte målt   Measure
UV/HV å måtte måtte måttet   Have to
N            
1 å neke neker nekte nekt    
2 å nekte nekter nektet nektet   Deny
UV å nyse nyser nøs nyst   Sneeze
UV å nyte nyter nøt nytt    
O                                    Top
2 å omarbeide omarbeider omarbeidet omarbeidet   Revise
1 å oppsøke oppsøker oppsøkte oppsøkt   Look up
UV å overdrive overdriver overdrev overdrevet   Exaggerate
2 å overnatte overnatter overnattet overnattet   Spend the night
UV å overskrive overskriver overskrev overskrevet   Sign
UV å overta overtar overtok overtatt   Take over
1 å overtale overtaler overtalte overtalt   Persuade
P            
2 å pakke pakker pakket pakket   Pack
1 å parkere parkerer parkerte parkert parker Park
2 å passe passer passet passet   Fit
1 å peke peker pekte pekt   Point
UV å pipe piper pe(i)p pepet   Wheeze
3 å pleie pleier pleide pleid   Look after
1 å plombere plomberer plomberte plombert   Stop, Seal
2 å plystre plystrer plystret plystret   Whistle
1 å preke preker prekte prekt   Preach
3 å prøve prøver prøvde prøvd   Try, Test
2 å pusse pusser pusset pusset   Clean, Polish
2 å putte putter puttet puttet   Put
2 å pynte pynter pyntet pyntet   Decorate, Trim
2 å pågripe pågriper pågripet pågripet   Arrest
R                                   Top
2 å regne regner regnet renget   Rain
1 å reise reiser reiste reist   Travel
UV å rekke rekker rakk rukket   Reach
1 å rekommandere rekommanderer rekommanderte rekommandert   Register
2 å rense renser renset renset   Clean
1 å reparere reparerer reparerte reparert   Repair
1 å repetere repeterer repeterte repetert   Repeat, Revise
1 å representere representerer representerte representert   Represent
2 å rette retter rettet rettet   Straighten, Align
UV å ri rir red ridd   Ride
1 å ringe ringer ringte ringt ring Ring
UV å rive river rev revet   Grate
4 å ro ror rodde rodd ro Row
1 å rope roper ropte ropt rop Call, Shout
2 å ruske rusker rusket rusket   Pull
2 å rydde rydder ryddet ryddet   Tidy
2 å rydde av rydder av ryddet av ryddet av   Clear away, Remove
UV å ryke ryker røk røket   Smoke
1 å røre rører rørte rørt rør Stir
1 å røyke røyker røykte røykt   Smoke
2 å råde råder rådet rådet   Recommend
S                                    Top
2 å sage sager saget saget sag Saw
2 å samarbeide samarbeider samarbeidet samarbeidet   Work together
2 å sammenlikne sammenlikner sammenliknet sammenliknet   Compare
2 å savne savner savnet savnet   Lack
UV å se ser sett se See, Look
UV å selge selger solgte solgt   Sell
1 å sende sender sendte sendt   Send
1 å servere serverer serverte servert   Serve
UV å sette setter satte satt sett Set
UV å si sier sa sagt   Say
UV å sige siger seg seget   Ooze, Seep
2 å sikte sikter siktet siktet sikt Aim
UV å sitte sitter satt sittet   Sit
2 å skifte skifter skiftet skiftet   Change, Switch
4 å skje skjer skjedde skjedd   Happen
UV å skjelve skjelver skalv skjelvet   Tremble
UV å skjære skjærer skar skåret   Cut
1 å skjønne skjønner skjønte skjønt   Understand
UV å skride skrider skred skredet   Proceed
UV å skrive skriver skrev skrevet skriv Write
4 å skru skrur skrudde skrudd skru Screw
UV å skryte skryter skrøt skrytt   Boast
UV/HV å skulle skal skulle skullet   Shall, Have to
2 å skvette skvetter skvettet skvettet   Splash
1 å skylle skyller skylte skylt   Wash
UV å skynde skynder skyndte skyndet   Hasten
UV å skyte skyter skjøt skutt   Shoot
UV å skyve skyver skøv skutt   Push, Shove
1 å slenge slenger slengte slengt   Throw
UV å slippe slipper slapp sluppet   Drop
UV å slite sliter slet slitt   Toil
2 å slutte slutter sluttet sluttet   End, Close
UV å slå slår slo slått   Hit
UV å slåss slåss sloss slåss   Fight
2 å smake smaker smaket smaket smak Taste
1 å smelle smeller smelte smelt   Bang, Smack
1 å smile smiler smilte smilt   Smile
2 å smitte smitter smittet smittet   Infect
2 å sminke sminker sminket sminket   Apply make up
UV å smøre smører smurte smurt   Oil, Lubricate
2 å snakke snakker snakket snakket snakk Speak, Talk
2 å snegle snegler sneglet sneglet   Move slowly
UV å snike sniker snek sneket   Sneak
UV å snyte snyter snøt snytt   Cheat
4 å snø snør snødde snødd   Snow
UV  å sove sover sov sovet   Sleep
2 å sovne sovner sovnet sovnet   Fall asleep
1 å spandere spanderer spanderte spandert spander Spend
1 å spare sparer sparte spart spar Save, Be economical
2 å sparke sparker sparket sparket spark Kick
2 å spikre spikrer spikret spikret spikre Nail
1 å spille spiller spilte spilt   Play
UV å spinne spinner spant spunnet   Spin
1 å spise spiser spiste spist   Eat
UV å sprekke sprekker sprakk sprukket   Crack, Burst
UV å sprette spretter spratt sprettet   Bounce
UV å springe springer sprang sprunget   Spring, Leap
UV å spørre spør spurte spurt   Ask
2 å starte starter startet startet   Start
1 å steke steker stekte stekt   Roast, Fry, Bake
1 å stelle steller stelte stelt   Manage
1 å stemme stemmer stemte stemt   Vote, Agree
2  å stevne stevner stevnet stevnet   Summon
UV å stige stiger steg steget   Climb
UV å stikke stikker stakk stukket   Stick
1 å stille stiller stilte stilt   Put, Place
UV å stjele stjeler stjal stjålet   Steal
2 å stoppe stopper stoppet stoppet stopp Stop
UV å strekke strekker strakk strukket   Stretch
UV å stri strir stred stridd   Struggle
2 å strikke strikker strikket strikket   Knit
UV å stryke stryker strøk strøket   Stroke
1 å studere studerer studerte studert   Study
UV å stå står stod stått stå Stand
1 å svare svarer svarte svart   Answer, Reply
2 å sverge sverger sverget sverget   Swear
UV å svi svir sved svidd   Burn
UV  å svike sviker svek sveket   Defraud, Deceive
1 å svinge svinger svingte svingt   Swing, Brandish
1 å svømme svømmer svømte svømt   Swim
4 å sy syr sydde sydd   Sew, Make
2 å sykle sykler syklet syklet sykle Cycle, 
UV å synes syn(e)s syntes syn(e)s   Think
UV å synge synger sang sunget   Sing
UV å synke synker sank sunket   Sink
1 å søke søker søkte søkt   Apply, Seek
T                                    Top
UV å ta tar tok tatt ta Take
2 å takke takker takket takket   Thank
1 å tape taper tapte tapt   Lose
2 å tappe tapper tappet tappet   Tap, Draw
UV å telle teller talte talt   Count
1 å tenke tenker tenkte tenkt   Think
1 å tenne tenner tente tent   Light, Ignite
UV å tigge tigger tagg tigget   Beg
UV å tilby tilbyr tilbød tilbudt   Offer
1 å tjene tjener tjente tjent   Earn
UV å tore tør torde tort   Dare
1 å torturere torturerer torturerte torturert   Torture
UV å tre trer trådte trådt   Tread, Step
UV å treffe treffer traff truffet   Meet
1 å trene trener trente trent   Train, Work out
1 å trenge trenger trengte trengt   Need
UV å trive triver treiv trevet   Catch up, Grab
UV å trives triv(e)s trivdes triv(e)s   Thrive, Happy
4 å tro tror trodde trodd   Think
UV å tvinge tvinger tvang tvunget   Force, Compel
2 å tørke tørker tørket tørket   Dry
U                                    Top
UV underskrive underskriver underskrev underskrevet   Sign
1 å undersøke undersøker undersøkte undersøkt   Examine
1 å unnskylde unnskylder unnskyldte unnskyldt   Excuse
2 å utarbeide utarbeider utarbeidet utarbeidet   Prepare, Work out
1 å utføre utfører utførte utført   Export, Perform
UV å utslå utslår utslo utslått   Hanging down, Down
V            
2 å varme varmer varmet varmet   Warm
2 å vaske vasker vasket vasket vask Wash
3 å veie veier veide veid   Weigh
2 å vekke vekker vekket vekket   Wake
UV å velge velger valgte valgt   Select
2 å vente venter ventet ventet vent Wait
2 å verne verner vernet vernet   Preserve, Defend
UV å vike viker vekket veket   Yield
UV/HV å ville vil ville villet   Want to, Will
2 å vinke vinker vinket vinket   Wave
UV å vinne vinner vant vunnet   Win
1 å vise viser viste vist   Indicate, Point out
UV å vite vet visste visst   Know
1 å vokse vokser vokste vokst   Grow, Increase
UV å voldta voldtar voldtok voldtatt   Rape
UV å vri vrir vred vridd   Twist
UV å være er varmet vært   Be, Exist
2 å våkne våkner våknet våknet   Wake, Awaken
Ø                                    Top
1 å øke øker økte økt   Increase
2 å ønske ønsker ønsket ønsket   Wish
3 å øve øver øvde øvd   Practise
Disclaimer: This list has been put together primarily for my own usage while attempting to learn
the Norwegian language. 
I aim to make it freely available to anyone that wishes to make use of it and have done 
so in good faith.
If you find any mistakes here, or have any suggestions please let me know and I will 
endeavour to correct them as and when I have the time!